ترجمه Subscript در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چيزي‌ كه‌ در پايين‌ نامه‌ نوشته‌ شود (مثلا امضاء ذيل‌ می باشد

Subscript به چه معناست و Subscript یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subscript

چيزي‌ كه‌ در پايين‌ نامه‌ نوشته‌ شود (مثلا امضاء ذيل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چيزي‌ كه‌ در پايين‌ نامه‌ نوشته‌ شود (مثلا امضاء ذيل‌, ترجمه چيزي‌ كه‌ در پايين‌ نامه‌ نوشته‌ شود (مثلا امضاء ذيل‌, کلمات شبیه چيزي‌ كه‌ در پايين‌ نامه‌ نوشته‌ شود (مثلا امضاء ذيل‌
دانلود فایل ها