خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =53149 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('53149','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =53149 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Succussatory به فارسی

ترجمه Succussatory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دشوار. می باشد

Succussatory به چه معناست و Succussatory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Succussatory

دشوار. به خارجی , ریشه انگلیسی دشوار., ترجمه دشوار., کلمات شبیه دشوار.

دیدگاه‌تان را بنویسید: