ترجمه Tapir در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) خوك‌ خرط‌وم‌ دراز مالايا. می باشد

Tapir به چه معناست و Tapir یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tapir

(ج‌.ش‌.) خوك‌ خرط‌وم‌ دراز مالايا. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) خوك‌ خرط‌وم‌ دراز مالايا., ترجمه (ج‌.ش‌.) خوك‌ خرط‌وم‌ دراز مالايا., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) خوك‌ خرط‌وم‌ دراز مالايا.
دانلود فایل ها