ترجمه Target Computer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كامپيوتر هدف‌. می باشد

Target Computer به چه معناست و Target Computer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Target Computer

كامپيوتر هدف‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كامپيوتر هدف‌., ترجمه كامپيوتر هدف‌., کلمات شبیه كامپيوتر هدف‌.
دانلود فایل ها