ترجمه Tarmac در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (madacamrat) جاده‌ اسفالته‌ داراي‌ سنگفرش‌. می باشد

Tarmac به چه معناست و Tarmac یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tarmac

(madacamrat) جاده‌ اسفالته‌ داراي‌ سنگفرش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (madacamrat) جاده‌ اسفالته‌ داراي‌ سنگفرش‌., ترجمه (madacamrat) جاده‌ اسفالته‌ داراي‌ سنگفرش‌., کلمات شبیه (madacamrat) جاده‌ اسفالته‌ داراي‌ سنگفرش‌.
دانلود فایل ها