ترجمه Telescope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوربين‌ نجومي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تلكسوپ‌ , در فارسی : تلسكوپ‌ بكار بردن‌.

Telescope به چه معناست و Telescope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Telescope

دوربين‌ نجومي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوربين‌ نجومي‌, ترجمه دوربين‌ نجومي‌, کلمات شبیه دوربين‌ نجومي‌ , تلكسوپ‌ به لاتین , تلسكوپ‌ بكار بردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها