ترجمه Thankworthy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ سپاسگزاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قابل‌ تشكر , در فارسی : قابل‌ شكر.

Thankworthy به چه معناست و Thankworthy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thankworthy

قابل‌ سپاسگزاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ سپاسگزاري‌, ترجمه قابل‌ سپاسگزاري‌, کلمات شبیه قابل‌ سپاسگزاري‌ , قابل‌ تشكر به لاتین , قابل‌ شكر. به لاتین
دانلود فایل ها