خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =55426 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('55426','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =55426 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Thetical به فارسی

ترجمه Thetical در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای به‌ يا شامل‌ پايان‌ نامه‌. می باشد

Thetical به چه معناست و Thetical یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thetical

به‌ يا شامل‌ پايان‌ نامه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی به‌ يا شامل‌ پايان‌ نامه‌., ترجمه به‌ يا شامل‌ پايان‌ نامه‌., کلمات شبیه به‌ يا شامل‌ پايان‌ نامه‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: