ترجمه Thornback در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) ماهي‌ پهن‌ چهارگوش‌ خاردار. می باشد

Thornback به چه معناست و Thornback یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thornback

(ج‌.ش‌.) ماهي‌ پهن‌ چهارگوش‌ خاردار. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) ماهي‌ پهن‌ چهارگوش‌ خاردار., ترجمه (ج‌.ش‌.) ماهي‌ پهن‌ چهارگوش‌ خاردار., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) ماهي‌ پهن‌ چهارگوش‌ خاردار.
دانلود فایل ها