ترجمه Thriller در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مختلج‌. می باشد

Thriller به چه معناست و Thriller یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thriller

مختلج‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مختلج‌., ترجمه مختلج‌., کلمات شبیه مختلج‌.
دانلود فایل ها