ترجمه Transmissibility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابليت‌ سرايت‌. می باشد

Transmissibility به چه معناست و Transmissibility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transmissibility

قابليت‌ سرايت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابليت‌ سرايت‌., ترجمه قابليت‌ سرايت‌., کلمات شبیه قابليت‌ سرايت‌.
دانلود فایل ها