خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =58052 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('58052','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =58052 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ultrared به فارسی

ترجمه Ultrared در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فراقرمز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فراسرخ‌ , در فارسی : (derarfni) انط‌رف‌ اشعه‌ قرمز.

Ultrared به چه معناست و Ultrared یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ultrared

فراقرمز به خارجی , ریشه انگلیسی فراقرمز, ترجمه فراقرمز, کلمات شبیه فراقرمز , فراسرخ‌ به لاتین , (derarfni) انط‌رف‌ اشعه‌ قرمز. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: