ترجمه Unsaid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناگفته‌. می باشد

Unsaid به چه معناست و Unsaid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unsaid

ناگفته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ناگفته‌., ترجمه ناگفته‌., کلمات شبیه ناگفته‌.




دانلود فایل ها