ترجمه Utility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سودمندي‌. می باشد

Utility به چه معناست و Utility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Utility

سودمندي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سودمندي‌., ترجمه سودمندي‌., کلمات شبیه سودمندي‌.
دانلود فایل ها