ترجمه Washbasin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lwobhsaw) لگن‌ دستشويي‌. می باشد

Washbasin به چه معناست و Washbasin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Washbasin

(lwobhsaw) لگن‌ دستشويي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (lwobhsaw) لگن‌ دستشويي‌., ترجمه (lwobhsaw) لگن‌ دستشويي‌., کلمات شبیه (lwobhsaw) لگن‌ دستشويي‌.
دانلود فایل ها