خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =60462 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('60462','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =60462 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Washbasin به فارسی

ترجمه Washbasin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lwobhsaw) لگن‌ دستشويي‌. می باشد

Washbasin به چه معناست و Washbasin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Washbasin

(lwobhsaw) لگن‌ دستشويي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (lwobhsaw) لگن‌ دستشويي‌., ترجمه (lwobhsaw) لگن‌ دستشويي‌., کلمات شبیه (lwobhsaw) لگن‌ دستشويي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: