ترجمه Welchman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (namhslew)اهل‌ ولز در بريتانيا. می باشد

Welchman به چه معناست و Welchman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Welchman

(namhslew)اهل‌ ولز در بريتانيا. به خارجی , ریشه انگلیسی (namhslew)اهل‌ ولز در بريتانيا., ترجمه (namhslew)اهل‌ ولز در بريتانيا., کلمات شبیه (namhslew)اهل‌ ولز در بريتانيا.
دانلود فایل ها