خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =61018 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('61018','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =61018 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whippoorwill به فارسی

ترجمه Whippoorwill در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) مرغ‌شبانه‌پشه‌ خوار مشرق‌ امريكا. می باشد

Whippoorwill به چه معناست و Whippoorwill یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whippoorwill

(ج‌.ش‌.) مرغ‌شبانه‌پشه‌ خوار مشرق‌ امريكا. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) مرغ‌شبانه‌پشه‌ خوار مشرق‌ امريكا., ترجمه (ج‌.ش‌.) مرغ‌شبانه‌پشه‌ خوار مشرق‌ امريكا., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) مرغ‌شبانه‌پشه‌ خوار مشرق‌ امريكا.

دیدگاه‌تان را بنویسید: