ترجمه Whippoorwill در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) مرغ‌شبانه‌پشه‌ خوار مشرق‌ امريكا. می باشد

Whippoorwill به چه معناست و Whippoorwill یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whippoorwill

(ج‌.ش‌.) مرغ‌شبانه‌پشه‌ خوار مشرق‌ امريكا. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) مرغ‌شبانه‌پشه‌ خوار مشرق‌ امريكا., ترجمه (ج‌.ش‌.) مرغ‌شبانه‌پشه‌ خوار مشرق‌ امريكا., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) مرغ‌شبانه‌پشه‌ خوار مشرق‌ امريكا.
دانلود فایل ها