ترجمه معنی ریشه تمامی کلمات در زبان مختلف و مفهموم تمامی کلمات

آخرین مطالب

بایگانی آوریل, 2016

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tape Label به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tape Label به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lateral به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lateral به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Secrecy به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Secrecy به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Splotchy به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Splotchy به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Spray به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Spray به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tuneful به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tuneful به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lyam Hound به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lyam Hound به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Scholarly به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Scholarly به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jack به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jack به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Showery به فارسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Showery به فارسی