ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tape Label به فارسی

ترجمه Tape Label در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برچسب‌ نوار. می باشد

Tape Label به چه معناست و Tape Label یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tape Label

برچسب‌ نوار. به خارجی , ریشه انگلیسی برچسب‌ نوار., ترجمه برچسب‌ نوار., کلمات شبیه برچسب‌ نوار.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lateral به فارسی

ترجمه Lateral در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پهلويي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جانبي‌ , در فارسی : افقي‌ , به فارسی : واقع‌ درخط‌ افقي‌ , سایر ترجمه ها : جنبي‌.

Lateral به چه معناست و Lateral یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lateral

پهلويي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پهلويي‌, ترجمه پهلويي‌, کلمات شبیه پهلويي‌ , جانبي‌ به لاتین , افقي‌ به لاتین , واقع‌ درخط‌ افقي‌ خارجی , جنبي‌. در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Secrecy به فارسی

ترجمه Secrecy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نهانكاري‌. می باشد

Secrecy به چه معناست و Secrecy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Secrecy

نهانكاري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نهانكاري‌., ترجمه نهانكاري‌., کلمات شبیه نهانكاري‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Splotchy به فارسی

ترجمه Splotchy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لكه‌ لكه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خال‌ خال‌.

Splotchy به چه معناست و Splotchy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Splotchy

لكه‌ لكه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لكه‌ لكه‌, ترجمه لكه‌ لكه‌, کلمات شبیه لكه‌ لكه‌ , خال‌ خال‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Spray به فارسی

ترجمه Spray در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گردپاش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اب‌ پاش‌ , در فارسی : سمپاشي‌ كردن‌ , به فارسی : پاشيدن‌ , سایر ترجمه ها : افشاندن‌ زدن‌

Spray به چه معناست و Spray یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spray

گردپاش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گردپاش‌, ترجمه گردپاش‌, کلمات شبیه گردپاش‌ , اب‌ پاش‌ به لاتین , سمپاشي‌ كردن‌ به لاتین , پاشيدن‌ خارجی , افشاندن‌ در زبان , زدن‌انگلیسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tuneful به فارسی

ترجمه Tuneful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوش‌ اهنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شيرين‌ , در فارسی : مليح‌ , به فارسی : خوش‌ الحان‌ , سایر ترجمه ها : بانوا.

Tuneful به چه معناست و Tuneful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tuneful

خوش‌ اهنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خوش‌ اهنگ‌, ترجمه خوش‌ اهنگ‌, کلمات شبیه خوش‌ اهنگ‌ , شيرين‌ به لاتین , مليح‌ به لاتین , خوش‌ الحان‌ خارجی , بانوا. در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lyam Hound به فارسی

ترجمه Lyam Hound در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) تازي‌ بويي‌ (dnuohdoolb). می باشد

Lyam Hound به چه معناست و Lyam Hound یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lyam Hound

(ج‌.ش‌.) تازي‌ بويي‌ (dnuohdoolb). به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) تازي‌ بويي‌ (dnuohdoolb)., ترجمه (ج‌.ش‌.) تازي‌ بويي‌ (dnuohdoolb)., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) تازي‌ بويي‌ (dnuohdoolb).

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Scholarly به فارسی

ترجمه Scholarly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانشمند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فاضل‌ , در فارسی : پژوهشگر , به فارسی : دانشمندانه‌.

Scholarly به چه معناست و Scholarly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scholarly

دانشمند به خارجی , ریشه انگلیسی دانشمند, ترجمه دانشمند, کلمات شبیه دانشمند , فاضل‌ به لاتین , پژوهشگر به لاتین , دانشمندانه‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jack به فارسی

ترجمه Jack در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خرك‌(براي‌ بالا بردن‌ چرخ‌) جك‌ اتومبيل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (در ورق‌ بازي‌)

Jack به چه معناست و Jack یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jack

خرك‌(براي‌ بالا بردن‌ چرخ‌) جك‌ اتومبيل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خرك‌(براي‌ بالا بردن‌ چرخ‌) جك‌ اتومبيل‌, ترجمه خرك‌(براي‌ بالا بردن‌ چرخ‌) جك‌ اتومبيل‌, کلمات شبیه خرك‌(براي‌ بالا بردن‌ چرخ‌) جك‌ اتومبيل‌ , (در ورق‌ بازي‌) به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Showery به فارسی

ترجمه Showery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رگباري‌. می باشد

Showery به چه معناست و Showery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Showery

رگباري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رگباري‌., ترجمه رگباري‌., کلمات شبیه رگباري‌.