ترجمه، معنی و ریشه کلمه Heel And Toe به فارسی

ترجمه Heel And Toe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باپنجه‌ وپاشنه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بانوك‌ پا.

Heel And Toe به چه معناست و Heel And Toe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heel And Toe

باپنجه‌ وپاشنه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باپنجه‌ وپاشنه‌, ترجمه باپنجه‌ وپاشنه‌, کلمات شبیه باپنجه‌ وپاشنه‌ , بانوك‌ پا. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sonic Boom به فارسی

ترجمه Sonic Boom در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صوت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انفجار صوتي‌.

Sonic Boom به چه معناست و Sonic Boom یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sonic Boom

صوت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صوت‌, ترجمه صوت‌, کلمات شبیه صوت‌ , انفجار صوتي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Retrieve به فارسی

ترجمه Retrieve در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باز يافتن‌. می باشد

Retrieve به چه معناست و Retrieve یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Retrieve

باز يافتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی باز يافتن‌., ترجمه باز يافتن‌., کلمات شبیه باز يافتن‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Great Nephew به فارسی

ترجمه Great Nephew در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای wehpendnarg=. می باشد

Great Nephew به چه معناست و Great Nephew یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Great Nephew

wehpendnarg=. به خارجی , ریشه انگلیسی wehpendnarg=., ترجمه wehpendnarg=., کلمات شبیه wehpendnarg=.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Heliocentric به فارسی

ترجمه Heliocentric در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نج.) داراي‌ مركز در خورشيد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوار بدور خورشيد.

Heliocentric به چه معناست و Heliocentric یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heliocentric

(نج.) داراي‌ مركز در خورشيد به خارجی , ریشه انگلیسی (نج.) داراي‌ مركز در خورشيد, ترجمه (نج.) داراي‌ مركز در خورشيد, کلمات شبیه (نج.) داراي‌ مركز در خورشيد , دوار بدور خورشيد. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Preferential به فارسی

ترجمه Preferential در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای امتيازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : امتياز دهنده‌ , در فارسی : مقدم‌ , به فارسی : ترجيحي‌ , سایر ترجمه ها : ممتاز.

Preferential به چه معناست و Preferential یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preferential

امتيازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی امتيازي‌, ترجمه امتيازي‌, کلمات شبیه امتيازي‌ , امتياز دهنده‌ به لاتین , مقدم‌ به لاتین , ترجيحي‌ خارجی , ممتاز. در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Spermatozoon به فارسی

ترجمه Spermatozoon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانه‌. می باشد

Spermatozoon به چه معناست و Spermatozoon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spermatozoon

دانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دانه‌., ترجمه دانه‌., کلمات شبیه دانه‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Premier به فارسی

ترجمه Premier در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هنرپيشه‌ برجسته‌. می باشد

Premier به چه معناست و Premier یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Premier

هنرپيشه‌ برجسته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هنرپيشه‌ برجسته‌., ترجمه هنرپيشه‌ برجسته‌., کلمات شبیه هنرپيشه‌ برجسته‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Shaddock به فارسی

ترجمه Shaddock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) سداب‌ ها می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دارابي‌.

Shaddock به چه معناست و Shaddock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shaddock

(گ‌.ش‌.) سداب‌ ها به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) سداب‌ ها, ترجمه (گ‌.ش‌.) سداب‌ ها, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) سداب‌ ها , دارابي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Precaution به فارسی

ترجمه Precaution در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای .احتياط‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيش‌ بيني‌ , در فارسی : حزم‌ , به فارسی : احتياط‌ كردن‌.

Precaution به چه معناست و Precaution یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Precaution

.احتياط‌ به خارجی , ریشه انگلیسی .احتياط‌, ترجمه .احتياط‌, کلمات شبیه .احتياط‌ , پيش‌ بيني‌ به لاتین , حزم‌ به لاتین , احتياط‌ كردن‌. خارجی