ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jolt به فارسی

ترجمه Jolt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تكان‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دست‌ انداز داشتن‌ , در فارسی : تكان‌ خوردن‌ , به فارسی : تكان‌ , سایر ترجمه ها : تلق‌

Jolt به چه معناست و Jolt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jolt

تكان‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تكان‌ دادن‌, ترجمه تكان‌ دادن‌, کلمات شبیه تكان‌ دادن‌ , دست‌ انداز داشتن‌ به لاتین , تكان‌ خوردن‌ به لاتین , تكان‌ خارجی , تلق‌ در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Indigestive به فارسی

ترجمه Indigestive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هضم‌ نشدني‌. می باشد

Indigestive به چه معناست و Indigestive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indigestive

هضم‌ نشدني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هضم‌ نشدني‌., ترجمه هضم‌ نشدني‌., کلمات شبیه هضم‌ نشدني‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Impeachment به فارسی

ترجمه Impeachment در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتهام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احضار بدادگاه‌ , در فارسی : اعلام‌ جرم‌.

Impeachment به چه معناست و Impeachment یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impeachment

اتهام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اتهام‌, ترجمه اتهام‌, کلمات شبیه اتهام‌ , احضار بدادگاه‌ به لاتین , اعلام‌ جرم‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Visa به فارسی

ترجمه Visa در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رواديد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ويزا , در فارسی : رواديد گذرنامه‌ , به فارسی : ويزادادن‌.

Visa به چه معناست و Visa یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Visa

رواديد به خارجی , ریشه انگلیسی رواديد, ترجمه رواديد, کلمات شبیه رواديد , ويزا به لاتین , رواديد گذرنامه‌ به لاتین , ويزادادن‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sideline به فارسی

ترجمه Sideline در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كار يا چيز فرعي‌. می باشد

Sideline به چه معناست و Sideline یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sideline

كار يا چيز فرعي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كار يا چيز فرعي‌., ترجمه كار يا چيز فرعي‌., کلمات شبیه كار يا چيز فرعي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sensationalism به فارسی

ترجمه Sensationalism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيروي‌ از مسائل‌ احساساتي‌ وشورانگيز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيروي‌ از عواط‌ف‌

Sensationalism به چه معناست و Sensationalism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sensationalism

پيروي‌ از مسائل‌ احساساتي‌ وشورانگيز به خارجی , ریشه انگلیسی پيروي‌ از مسائل‌ احساساتي‌ وشورانگيز, ترجمه پيروي‌ از مسائل‌ احساساتي‌ وشورانگيز, کلمات شبیه پيروي‌ از مسائل‌ احساساتي‌ وشورانگيز , پيروي‌ از عواط‌ف‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jingo به فارسی

ترجمه Jingo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اجي‌ مجي‌. می باشد

Jingo به چه معناست و Jingo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jingo

اجي‌ مجي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اجي‌ مجي‌., ترجمه اجي‌ مجي‌., کلمات شبیه اجي‌ مجي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Light Air به فارسی

ترجمه Light Air در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باداهسته‌ وملايم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نسيم‌.

Light Air به چه معناست و Light Air یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Light Air

باداهسته‌ وملايم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باداهسته‌ وملايم‌, ترجمه باداهسته‌ وملايم‌, کلمات شبیه باداهسته‌ وملايم‌ , نسيم‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Subsistent به فارسی

ترجمه Subsistent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعاشه‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مدد معاش‌ بگير.

Subsistent به چه معناست و Subsistent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Subsistent

اعاشه‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اعاشه‌ كننده‌, ترجمه اعاشه‌ كننده‌, کلمات شبیه اعاشه‌ كننده‌ , مدد معاش‌ بگير. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Heart به فارسی

ترجمه Heart در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عاط‌فه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لب‌ كلام‌ , در فارسی : جوهر , به فارسی : دل‌ دادن‌ , سایر ترجمه ها : جرات‌ دادن‌ تشجيع‌

Heart به چه معناست و Heart یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heart

عاط‌فه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عاط‌فه‌, ترجمه عاط‌فه‌, کلمات شبیه عاط‌فه‌ , لب‌ كلام‌ به لاتین , جوهر به لاتین , دل‌ دادن‌ خارجی , جرات‌ دادن‌ در زبان , تشجيع‌انگلیسی