ترجمه، معنی و ریشه کلمه Spot Check به فارسی

ترجمه Spot Check در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بط‌ور چند در ميان‌ ازمودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرسري‌ وبا عجله‌ رسيدگي‌

Spot Check به چه معناست و Spot Check یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spot Check

بط‌ور چند در ميان‌ ازمودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بط‌ور چند در ميان‌ ازمودن‌, ترجمه بط‌ور چند در ميان‌ ازمودن‌, کلمات شبیه بط‌ور چند در ميان‌ ازمودن‌ , سرسري‌ وبا عجله‌ رسيدگي‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Thrombus به فارسی

ترجمه Thrombus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) خون‌ منعقد شده‌ در رگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لخته‌.

Thrombus به چه معناست و Thrombus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thrombus

(ط‌ب‌) خون‌ منعقد شده‌ در رگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) خون‌ منعقد شده‌ در رگ‌, ترجمه (ط‌ب‌) خون‌ منعقد شده‌ در رگ‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) خون‌ منعقد شده‌ در رگ‌ , لخته‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Speciality به فارسی

ترجمه Speciality در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ytlaiceps) كالاي‌ ويژه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داروي‌ ويژه‌ يا اختصاصي‌

Speciality به چه معناست و Speciality یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Speciality

(ytlaiceps) كالاي‌ ويژه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ytlaiceps) كالاي‌ ويژه‌, ترجمه (ytlaiceps) كالاي‌ ويژه‌, کلمات شبیه (ytlaiceps) كالاي‌ ويژه‌ , داروي‌ ويژه‌ يا اختصاصي‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whipper به فارسی

ترجمه Whipper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همدست‌ شكارچي‌ كه‌تازي‌ ها رابا شلاق‌ ميراند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اسب‌ عقب‌

Whipper به چه معناست و Whipper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whipper

همدست‌ شكارچي‌ كه‌تازي‌ ها رابا شلاق‌ ميراند به خارجی , ریشه انگلیسی همدست‌ شكارچي‌ كه‌تازي‌ ها رابا شلاق‌ ميراند, ترجمه همدست‌ شكارچي‌ كه‌تازي‌ ها رابا شلاق‌ ميراند, کلمات شبیه همدست‌ شكارچي‌ كه‌تازي‌ ها رابا شلاق‌ ميراند , اسب‌ عقب‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Northeaster به فارسی

ترجمه Northeaster در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باد شمال‌ خاوري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نسيم‌ شمال‌ شرقي‌.

Northeaster به چه معناست و Northeaster یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Northeaster

باد شمال‌ خاوري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باد شمال‌ خاوري‌, ترجمه باد شمال‌ خاوري‌, کلمات شبیه باد شمال‌ خاوري‌ , نسيم‌ شمال‌ شرقي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Widow Finch به فارسی

ترجمه Widow Finch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (drib wodiw) (ج‌.ش‌.) مرغ‌جولا. می باشد

Widow Finch به چه معناست و Widow Finch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Widow Finch

(drib wodiw) (ج‌.ش‌.) مرغ‌جولا. به خارجی , ریشه انگلیسی (drib wodiw) (ج‌.ش‌.) مرغ‌جولا., ترجمه (drib wodiw) (ج‌.ش‌.) مرغ‌جولا., کلمات شبیه (drib wodiw) (ج‌.ش‌.) مرغ‌جولا.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Peerage به فارسی

ترجمه Peerage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقام‌ سناتوري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقام‌ اشرافي‌ , در فارسی : اعياني‌.

Peerage به چه معناست و Peerage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Peerage

مقام‌ سناتوري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقام‌ سناتوري‌, ترجمه مقام‌ سناتوري‌, کلمات شبیه مقام‌ سناتوري‌ , مقام‌ اشرافي‌ به لاتین , اعياني‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Recondition به فارسی

ترجمه Recondition در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دادن‌ به‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نو كاري‌ كردن‌.

Recondition به چه معناست و Recondition یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recondition

دادن‌ به‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دادن‌ به‌, ترجمه دادن‌ به‌, کلمات شبیه دادن‌ به‌ , نو كاري‌ كردن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Self Charging به فارسی

ترجمه Self Charging در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تحميل‌ شونده‌ بنفس‌ خود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خودكار , در فارسی : خود بخود پر شونده‌.

Self Charging به چه معناست و Self Charging یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Charging

تحميل‌ شونده‌ بنفس‌ خود به خارجی , ریشه انگلیسی تحميل‌ شونده‌ بنفس‌ خود, ترجمه تحميل‌ شونده‌ بنفس‌ خود, کلمات شبیه تحميل‌ شونده‌ بنفس‌ خود , خودكار به لاتین , خود بخود پر شونده‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Seacraft به فارسی

ترجمه Seacraft در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دريا نوردي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وارد به‌رموز دريا نوردي‌.

Seacraft به چه معناست و Seacraft یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seacraft

دريا نوردي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دريا نوردي‌, ترجمه دريا نوردي‌, کلمات شبیه دريا نوردي‌ , وارد به‌رموز دريا نوردي‌. به لاتین