ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lord به فارسی

ترجمه Lord در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شاهزاده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مالك‌ , در فارسی : ملاك‌ , به فارسی : حكمروايي‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : مانند لرد

Lord به چه معناست و Lord یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lord

شاهزاده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شاهزاده‌, ترجمه شاهزاده‌, کلمات شبیه شاهزاده‌ , مالك‌ به لاتین , ملاك‌ به لاتین , حكمروايي‌ كردن‌ خارجی , مانند لرد در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ileitis به فارسی

ترجمه Ileitis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) اماس‌ ايلئون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اماس‌ روده‌دراز.

Ileitis به چه معناست و Ileitis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ileitis

(ط‌ب‌) اماس‌ ايلئون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) اماس‌ ايلئون‌, ترجمه (ط‌ب‌) اماس‌ ايلئون‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) اماس‌ ايلئون‌ , اماس‌ روده‌دراز. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Low Low به فارسی

ترجمه Low Low در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اهسته‌ اهسته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حركت‌ يواشترازمعمول‌ براي‌ عادت‌ كردن‌ به‌

Low Low به چه معناست و Low Low یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Low Low

اهسته‌ اهسته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اهسته‌ اهسته‌, ترجمه اهسته‌ اهسته‌, کلمات شبیه اهسته‌ اهسته‌ , حركت‌ يواشترازمعمول‌ براي‌ عادت‌ كردن‌ به‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whizbang به فارسی

ترجمه Whizbang در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (gnabzzihw) خمپاره‌سريع‌ الانفجار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عالي‌ , در فارسی : ممتاز خارق‌

Whizbang به چه معناست و Whizbang یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whizbang

(gnabzzihw) خمپاره‌سريع‌ الانفجار به خارجی , ریشه انگلیسی (gnabzzihw) خمپاره‌سريع‌ الانفجار, ترجمه (gnabzzihw) خمپاره‌سريع‌ الانفجار, کلمات شبیه (gnabzzihw) خمپاره‌سريع‌ الانفجار , عالي‌ به لاتین , ممتاز خارق‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Retarder به فارسی

ترجمه Retarder در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دير كار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاخير كننده‌ , در فارسی : كند ساز , به فارسی : معوق‌.

Retarder به چه معناست و Retarder یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Retarder

دير كار به خارجی , ریشه انگلیسی دير كار, ترجمه دير كار, کلمات شبیه دير كار , تاخير كننده‌ به لاتین , كند ساز به لاتین , معوق‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ramrod به فارسی

ترجمه Ramrod در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنبه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميل‌ , در فارسی : سنبه‌ تفنگ‌ يا توپ‌ , به فارسی : سيخ‌ , سایر ترجمه ها : خم‌شدني‌.

Ramrod به چه معناست و Ramrod یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ramrod

سنبه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سنبه‌, ترجمه سنبه‌, کلمات شبیه سنبه‌ , ميل‌ به لاتین , سنبه‌ تفنگ‌ يا توپ‌ به لاتین , سيخ‌ خارجی , خم‌شدني‌. در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sycophant به فارسی

ترجمه Sycophant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ چاپلوس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متملق‌ , در فارسی : انگل‌.

Sycophant به چه معناست و Sycophant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sycophant

ادم‌ چاپلوس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ چاپلوس‌, ترجمه ادم‌ چاپلوس‌, کلمات شبیه ادم‌ چاپلوس‌ , متملق‌ به لاتین , انگل‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stigmatic به فارسی

ترجمه Stigmatic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tsitamgits) در معرض‌ تهمت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ننگين‌ , در فارسی : بدنام‌ , به فارسی : معيوب‌.

Stigmatic به چه معناست و Stigmatic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stigmatic

(tsitamgits) در معرض‌ تهمت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (tsitamgits) در معرض‌ تهمت‌, ترجمه (tsitamgits) در معرض‌ تهمت‌, کلمات شبیه (tsitamgits) در معرض‌ تهمت‌ , ننگين‌ به لاتین , بدنام‌ به لاتین , معيوب‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Recapitalize به فارسی

ترجمه Recapitalize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تركيب‌ سرمايه‌ شركتي‌ را تغيير دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرمايه‌ گذاري‌

Recapitalize به چه معناست و Recapitalize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recapitalize

تركيب‌ سرمايه‌ شركتي‌ را تغيير دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تركيب‌ سرمايه‌ شركتي‌ را تغيير دادن‌, ترجمه تركيب‌ سرمايه‌ شركتي‌ را تغيير دادن‌, کلمات شبیه تركيب‌ سرمايه‌ شركتي‌ را تغيير دادن‌ , سرمايه‌ گذاري‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Taxis به فارسی

ترجمه Taxis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گرايش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاكتيسم‌.

Taxis به چه معناست و Taxis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Taxis

گرايش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گرايش‌, ترجمه گرايش‌, کلمات شبیه گرايش‌ , تاكتيسم‌. به لاتین