ترجمه، معنی و ریشه کلمه Spathose به فارسی

ترجمه Spathose در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گريبانه‌وار. می باشد

Spathose به چه معناست و Spathose یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spathose

گريبانه‌وار. به خارجی , ریشه انگلیسی گريبانه‌وار., ترجمه گريبانه‌وار., کلمات شبیه گريبانه‌وار.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Praxeology به فارسی

ترجمه Praxeology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رفتارشناسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مط‌العه‌ رفتار انسان‌.

Praxeology به چه معناست و Praxeology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Praxeology

رفتارشناسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رفتارشناسي‌, ترجمه رفتارشناسي‌, کلمات شبیه رفتارشناسي‌ , مط‌العه‌ رفتار انسان‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tent به فارسی

ترجمه Tent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوعي‌ شراب‌ شيرين‌ اسپانيولي‌. می باشد

Tent به چه معناست و Tent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tent

نوعي‌ شراب‌ شيرين‌ اسپانيولي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نوعي‌ شراب‌ شيرين‌ اسپانيولي‌., ترجمه نوعي‌ شراب‌ شيرين‌ اسپانيولي‌., کلمات شبیه نوعي‌ شراب‌ شيرين‌ اسپانيولي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Parastite به فارسی

ترجمه Parastite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پارازيت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انگل‌.

Parastite به چه معناست و Parastite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parastite

پارازيت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پارازيت‌, ترجمه پارازيت‌, کلمات شبیه پارازيت‌ , انگل‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Minelayer به فارسی

ترجمه Minelayer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كشتي‌ مين‌ گذار. می باشد

Minelayer به چه معناست و Minelayer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Minelayer

كشتي‌ مين‌ گذار. به خارجی , ریشه انگلیسی كشتي‌ مين‌ گذار., ترجمه كشتي‌ مين‌ گذار., کلمات شبیه كشتي‌ مين‌ گذار.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Signatory به فارسی

ترجمه Signatory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای امضاء كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صاحب‌ امضاء , در فارسی : امضايي‌.

Signatory به چه معناست و Signatory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Signatory

امضاء كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی امضاء كننده‌, ترجمه امضاء كننده‌, کلمات شبیه امضاء كننده‌ , صاحب‌ امضاء به لاتین , امضايي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hinge به فارسی

ترجمه Hinge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لولا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بند , در فارسی : مفصل‌ , به فارسی : (مج.) مدار , سایر ترجمه ها : محور لولا زدن‌ , (مج.)

Hinge به چه معناست و Hinge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hinge

لولا به خارجی , ریشه انگلیسی لولا, ترجمه لولا, کلمات شبیه لولا , بند به لاتین , مفصل‌ به لاتین , (مج.) مدار خارجی , محور در زبان , لولا زدن‌انگلیسی , (مج.)

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Menace به فارسی

ترجمه Menace در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تهديد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چيزي‌ كه‌ تهديد كننده‌ است‌ , در فارسی : مخاط‌ره‌ , به فارسی : تهديدكردن‌

Menace به چه معناست و Menace یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Menace

تهديد به خارجی , ریشه انگلیسی تهديد, ترجمه تهديد, کلمات شبیه تهديد , چيزي‌ كه‌ تهديد كننده‌ است‌ به لاتین , مخاط‌ره‌ به لاتین , تهديدكردن‌ خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Primer به فارسی

ترجمه Primer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدوران‌ بشر اوليه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باستاني‌ , در فارسی : ابتدايي‌.

Primer به چه معناست و Primer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Primer

بدوران‌ بشر اوليه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدوران‌ بشر اوليه‌, ترجمه بدوران‌ بشر اوليه‌, کلمات شبیه بدوران‌ بشر اوليه‌ , باستاني‌ به لاتین , ابتدايي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Redecoration به فارسی

ترجمه Redecoration در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوارايي‌. می باشد

Redecoration به چه معناست و Redecoration یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Redecoration

نوارايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نوارايي‌., ترجمه نوارايي‌., کلمات شبیه نوارايي‌.