ترجمه، معنی و ریشه کلمه State Attorney به فارسی

ترجمه State Attorney در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yenrotta s’etats)نماينده‌ دولت‌ در دادگاه‌ مدعي‌ می باشد

State Attorney به چه معناست و State Attorney یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به State Attorney

(yenrotta s’etats)نماينده‌ دولت‌ در دادگاه‌ مدعي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (yenrotta s’etats)نماينده‌ دولت‌ در دادگاه‌ مدعي‌, ترجمه (yenrotta s’etats)نماينده‌ دولت‌ در دادگاه‌ مدعي‌, کلمات شبیه (yenrotta s’etats)نماينده‌ دولت‌ در دادگاه‌ مدعي‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Low Necked به فارسی

ترجمه Low Necked در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (درمورد لباس‌ زنان‌) يقه‌ باز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دكولته‌.

Low Necked به چه معناست و Low Necked یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Low Necked

(درمورد لباس‌ زنان‌) يقه‌ باز به خارجی , ریشه انگلیسی (درمورد لباس‌ زنان‌) يقه‌ باز, ترجمه (درمورد لباس‌ زنان‌) يقه‌ باز, کلمات شبیه (درمورد لباس‌ زنان‌) يقه‌ باز , دكولته‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Light Gun به فارسی

ترجمه Light Gun در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تفنگ‌ نوري‌. می باشد

Light Gun به چه معناست و Light Gun یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Light Gun

تفنگ‌ نوري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تفنگ‌ نوري‌., ترجمه تفنگ‌ نوري‌., کلمات شبیه تفنگ‌ نوري‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Recital به فارسی

ترجمه Recital در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از بر خواني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تك‌ نوازي‌ , در فارسی : رسيتال‌.

Recital به چه معناست و Recital یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recital

از بر خواني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از بر خواني‌, ترجمه از بر خواني‌, کلمات شبیه از بر خواني‌ , تك‌ نوازي‌ به لاتین , رسيتال‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whimsy به فارسی

ترجمه Whimsy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yesmihw) بوالهوسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هوس‌ , در فارسی : تلون‌ مزاج‌ , به فارسی : وسواس‌.

Whimsy به چه معناست و Whimsy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whimsy

(yesmihw) بوالهوسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (yesmihw) بوالهوسي‌, ترجمه (yesmihw) بوالهوسي‌, کلمات شبیه (yesmihw) بوالهوسي‌ , هوس‌ به لاتین , تلون‌ مزاج‌ به لاتین , وسواس‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stooge به فارسی

ترجمه Stooge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الت‌ دست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دست‌ نشانده‌ , در فارسی : دلقك‌ , به فارسی : الت‌ دست‌ شدن‌.

Stooge به چه معناست و Stooge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stooge

الت‌ دست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی الت‌ دست‌, ترجمه الت‌ دست‌, کلمات شبیه الت‌ دست‌ , دست‌ نشانده‌ به لاتین , دلقك‌ به لاتین , الت‌ دست‌ شدن‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Progestin به فارسی

ترجمه Progestin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حاملگي‌. می باشد

Progestin به چه معناست و Progestin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Progestin

حاملگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حاملگي‌., ترجمه حاملگي‌., کلمات شبیه حاملگي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hydro Kinetic به فارسی

ترجمه Hydro Kinetic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ حركت‌ مايعات‌ ونيروي‌ محركه‌ مايعات‌. می باشد

Hydro Kinetic به چه معناست و Hydro Kinetic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hydro Kinetic

وابسته‌ به‌ حركت‌ مايعات‌ ونيروي‌ محركه‌ مايعات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ حركت‌ مايعات‌ ونيروي‌ محركه‌ مايعات‌., ترجمه وابسته‌ به‌ حركت‌ مايعات‌ ونيروي‌ محركه‌ مايعات‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ حركت‌ مايعات‌ ونيروي‌ محركه‌ مايعات‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rehabilitate به فارسی

ترجمه Rehabilitate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بحال‌ نخست‌ برگرداندن‌.

Rehabilitate به چه معناست و Rehabilitate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rehabilitate

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , بحال‌ نخست‌ برگرداندن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Propositional به فارسی

ترجمه Propositional در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گزاره‌اي‌. می باشد

Propositional به چه معناست و Propositional یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Propositional

گزاره‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گزاره‌اي‌., ترجمه گزاره‌اي‌., کلمات شبیه گزاره‌اي‌.