ترجمه، معنی و ریشه کلمه Route به فارسی

ترجمه Route در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسير چيزيرا تعيين‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خط‌ سير , در فارسی : جاده‌ , به فارسی : مسير , سایر ترجمه ها : راه‌

Route به چه معناست و Route یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Route

مسير چيزيرا تعيين‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسير چيزيرا تعيين‌ كردن‌, ترجمه مسير چيزيرا تعيين‌ كردن‌, کلمات شبیه مسير چيزيرا تعيين‌ كردن‌ , خط‌ سير به لاتین , جاده‌ به لاتین , مسير خارجی , راه‌ در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Paper Tape Reader به فارسی

ترجمه Paper Tape Reader در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوار كاغذي‌ خوان‌. می باشد

Paper Tape Reader به چه معناست و Paper Tape Reader یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paper Tape Reader

نوار كاغذي‌ خوان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نوار كاغذي‌ خوان‌., ترجمه نوار كاغذي‌ خوان‌., کلمات شبیه نوار كاغذي‌ خوان‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sheath به فارسی

ترجمه Sheath در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ehtaehs) نيام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غلاف‌ , در فارسی : جلد , به فارسی : پوش‌ , سایر ترجمه ها : غلافدار كردن‌

Sheath به چه معناست و Sheath یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sheath

(ehtaehs) نيام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ehtaehs) نيام‌, ترجمه (ehtaehs) نيام‌, کلمات شبیه (ehtaehs) نيام‌ , غلاف‌ به لاتین , جلد به لاتین , پوش‌ خارجی , غلافدار كردن‌ در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Undoubted به فارسی

ترجمه Undoubted در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسلم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بدون‌ شك‌ , در فارسی : بدون‌ ترديد.

Undoubted به چه معناست و Undoubted یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Undoubted

مسلم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسلم‌, ترجمه مسلم‌, کلمات شبیه مسلم‌ , بدون‌ شك‌ به لاتین , بدون‌ ترديد. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Insomuch به فارسی

ترجمه Insomuch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از انجاييكه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بنابراين‌ , در فارسی : تا انجاييكه‌ , به فارسی : ازبسكه‌.

Insomuch به چه معناست و Insomuch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insomuch

از انجاييكه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از انجاييكه‌, ترجمه از انجاييكه‌, کلمات شبیه از انجاييكه‌ , بنابراين‌ به لاتین , تا انجاييكه‌ به لاتین , ازبسكه‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Programming Language به فارسی

ترجمه Programming Language در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زبان‌ برنامه‌ نويسي‌. می باشد

Programming Language به چه معناست و Programming Language یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Programming Language

زبان‌ برنامه‌ نويسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زبان‌ برنامه‌ نويسي‌., ترجمه زبان‌ برنامه‌ نويسي‌., کلمات شبیه زبان‌ برنامه‌ نويسي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mineral Water به فارسی

ترجمه Mineral Water در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اب‌ معدني‌. می باشد

Mineral Water به چه معناست و Mineral Water یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mineral Water

اب‌ معدني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اب‌ معدني‌., ترجمه اب‌ معدني‌., کلمات شبیه اب‌ معدني‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Going به فارسی

ترجمه Going در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مشي‌ زندگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رايج‌ , در فارسی : عازم‌ , به فارسی : جاري‌ , سایر ترجمه ها : معمول‌ موجود.

Going به چه معناست و Going یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Going

مشي‌ زندگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مشي‌ زندگي‌, ترجمه مشي‌ زندگي‌, کلمات شبیه مشي‌ زندگي‌ , رايج‌ به لاتین , عازم‌ به لاتین , جاري‌ خارجی , معمول‌ در زبان , موجود.انگلیسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Spoke به فارسی

ترجمه Spoke در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پره‌ چرخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميله‌ چرخ‌ , در فارسی : اسپوك‌ , به فارسی : ميله‌ دار كردن‌ , سایر ترجمه ها : محكم‌ كردن‌

Spoke به چه معناست و Spoke یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spoke

پره‌ چرخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پره‌ چرخ‌, ترجمه پره‌ چرخ‌, کلمات شبیه پره‌ چرخ‌ , ميله‌ چرخ‌ به لاتین , اسپوك‌ به لاتین , ميله‌ دار كردن‌ خارجی , محكم‌ كردن‌ در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mix به فارسی

ترجمه Mix در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درهم‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اشوردن‌ , در فارسی : سرشتن‌ , به فارسی : قاتي‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : اميختن‌

Mix به چه معناست و Mix یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mix

درهم‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درهم‌ كردن‌, ترجمه درهم‌ كردن‌, کلمات شبیه درهم‌ كردن‌ , اشوردن‌ به لاتین , سرشتن‌ به لاتین , قاتي‌ كردن‌ خارجی , اميختن‌ در زبان