ترجمه، معنی و ریشه کلمه Packthread به فارسی

ترجمه Packthread در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نخ‌ قند و قاتمه‌. می باشد

Packthread به چه معناست و Packthread یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Packthread

نخ‌ قند و قاتمه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نخ‌ قند و قاتمه‌., ترجمه نخ‌ قند و قاتمه‌., کلمات شبیه نخ‌ قند و قاتمه‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Reformative به فارسی

ترجمه Reformative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اصلاحي‌. می باشد

Reformative به چه معناست و Reformative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reformative

اصلاحي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اصلاحي‌., ترجمه اصلاحي‌., کلمات شبیه اصلاحي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stereoscope به فارسی

ترجمه Stereoscope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ypocsoerets=) جهان‌ نما می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوربين‌ يا عينك‌ برجسته‌

Stereoscope به چه معناست و Stereoscope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stereoscope

(ypocsoerets=) جهان‌ نما به خارجی , ریشه انگلیسی (ypocsoerets=) جهان‌ نما, ترجمه (ypocsoerets=) جهان‌ نما, کلمات شبیه (ypocsoerets=) جهان‌ نما , دوربين‌ يا عينك‌ برجسته‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stoup به فارسی

ترجمه Stoup در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سبو , در فارسی : قدح‌ اب‌ مقدس‌.

Stoup به چه معناست و Stoup یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stoup

تنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تنگ‌, ترجمه تنگ‌, کلمات شبیه تنگ‌ , سبو به لاتین , قدح‌ اب‌ مقدس‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tracery به فارسی

ترجمه Tracery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تزئينات‌ ونقش‌ ونگار پنجره‌ هاي‌ گوتيك‌. می باشد

Tracery به چه معناست و Tracery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tracery

تزئينات‌ ونقش‌ ونگار پنجره‌ هاي‌ گوتيك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تزئينات‌ ونقش‌ ونگار پنجره‌ هاي‌ گوتيك‌., ترجمه تزئينات‌ ونقش‌ ونگار پنجره‌ هاي‌ گوتيك‌., کلمات شبیه تزئينات‌ ونقش‌ ونگار پنجره‌ هاي‌ گوتيك‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Net به فارسی

ترجمه Net در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدام‌ افكندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با تورگرفتن‌ , در فارسی : شبكه‌ داركردن‌ , به فارسی : بتورانداخت

Net به چه معناست و Net یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Net

بدام‌ افكندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدام‌ افكندن‌, ترجمه بدام‌ افكندن‌, کلمات شبیه بدام‌ افكندن‌ , با تورگرفتن‌ به لاتین , شبكه‌ داركردن‌ به لاتین , بتورانداخت خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lucern به فارسی

ترجمه Lucern در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (aflafla می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : enrecul) (گ‌.ش‌.) يونجه‌ (در امريكا

Lucern به چه معناست و Lucern یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lucern

(aflafla به خارجی , ریشه انگلیسی (aflafla, ترجمه (aflafla, کلمات شبیه (aflafla , enrecul) (گ‌.ش‌.) يونجه‌ (در امريكا به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Taint به فارسی

ترجمه Taint در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فاسد كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عيب‌.

Taint به چه معناست و Taint یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Taint

فاسد كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فاسد كردن‌, ترجمه فاسد كردن‌, کلمات شبیه فاسد كردن‌ , عيب‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Luxate به فارسی

ترجمه Luxate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استخوانها. می باشد

Luxate به چه معناست و Luxate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Luxate

استخوانها. به خارجی , ریشه انگلیسی استخوانها., ترجمه استخوانها., کلمات شبیه استخوانها.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Impercipient به فارسی

ترجمه Impercipient در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ بصيرت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ احساس‌ , در فارسی : ادم‌بي‌بصيرت‌.

Impercipient به چه معناست و Impercipient یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impercipient

بي‌ بصيرت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ بصيرت‌, ترجمه بي‌ بصيرت‌, کلمات شبیه بي‌ بصيرت‌ , بي‌ احساس‌ به لاتین , ادم‌بي‌بصيرت‌. به لاتین