ترجمه، معنی و ریشه کلمه Said به فارسی

ترجمه Said در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ yas) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گفته‌شده‌ , در فارسی : مذكور , به فارسی : بيان‌

Said به چه معناست و Said یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Said

(ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ yas) به خارجی , ریشه انگلیسی (ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ yas), ترجمه (ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ yas), کلمات شبیه (ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ yas) , گفته‌شده‌ به لاتین , مذكور به لاتین , بيان‌ خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Wallflower به فارسی

ترجمه Wallflower در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) شب‌ بوي‌ زرد. می باشد

Wallflower به چه معناست و Wallflower یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wallflower

(گ‌.ش‌.) شب‌ بوي‌ زرد. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) شب‌ بوي‌ زرد., ترجمه (گ‌.ش‌.) شب‌ بوي‌ زرد., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) شب‌ بوي‌ زرد.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gast به فارسی

ترجمه Gast در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eracs) ترساندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وحشت‌ , در فارسی : جانور بدون‌اولاد.

Gast به چه معناست و Gast یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gast

(eracs) ترساندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (eracs) ترساندن‌, ترجمه (eracs) ترساندن‌, کلمات شبیه (eracs) ترساندن‌ , وحشت‌ به لاتین , جانور بدون‌اولاد. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Spray به فارسی

ترجمه Spray در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شاخه‌ كوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تركه‌ , در فارسی : افشانك‌ , به فارسی : افشانه‌ , سایر ترجمه ها : ريزش‌ ترشح‌

Spray به چه معناست و Spray یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spray

شاخه‌ كوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شاخه‌ كوچك‌, ترجمه شاخه‌ كوچك‌, کلمات شبیه شاخه‌ كوچك‌ , تركه‌ به لاتین , افشانك‌ به لاتین , افشانه‌ خارجی , ريزش‌ در زبان , ترشح‌انگلیسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gantelope به فارسی

ترجمه Gantelope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دعوت‌ به‌ مبارزه‌. می باشد

Gantelope به چه معناست و Gantelope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gantelope

دعوت‌ به‌ مبارزه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دعوت‌ به‌ مبارزه‌., ترجمه دعوت‌ به‌ مبارزه‌., کلمات شبیه دعوت‌ به‌ مبارزه‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Inquire به فارسی

ترجمه Inquire در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رسيدگي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحقيق‌ كردن‌ , در فارسی : امتحان‌ كردن‌ , به فارسی : استنط‌اق‌ كردن‌

Inquire به چه معناست و Inquire یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inquire

رسيدگي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رسيدگي‌ كردن‌, ترجمه رسيدگي‌ كردن‌, کلمات شبیه رسيدگي‌ كردن‌ , تحقيق‌ كردن‌ به لاتین , امتحان‌ كردن‌ به لاتین , استنط‌اق‌ كردن‌ خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Osmosis به فارسی

ترجمه Osmosis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نفوذ يك‌ حل‌ كننده‌ (مثل‌ اب‌) ازيك‌ پرده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خاصيت‌ نفوذ و

Osmosis به چه معناست و Osmosis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Osmosis

نفوذ يك‌ حل‌ كننده‌ (مثل‌ اب‌) ازيك‌ پرده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نفوذ يك‌ حل‌ كننده‌ (مثل‌ اب‌) ازيك‌ پرده‌, ترجمه نفوذ يك‌ حل‌ كننده‌ (مثل‌ اب‌) ازيك‌ پرده‌, کلمات شبیه نفوذ يك‌ حل‌ كننده‌ (مثل‌ اب‌) ازيك‌ پرده‌ , خاصيت‌ نفوذ و به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hemoflagellate به فارسی

ترجمه Hemoflagellate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) تاژكداران‌ انگل‌ خون‌ (مثل‌ تريپانوزوم‌). می باشد

Hemoflagellate به چه معناست و Hemoflagellate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hemoflagellate

(ط‌ب‌) تاژكداران‌ انگل‌ خون‌ (مثل‌ تريپانوزوم‌). به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) تاژكداران‌ انگل‌ خون‌ (مثل‌ تريپانوزوم‌)., ترجمه (ط‌ب‌) تاژكداران‌ انگل‌ خون‌ (مثل‌ تريپانوزوم‌)., کلمات شبیه (ط‌ب‌) تاژكداران‌ انگل‌ خون‌ (مثل‌ تريپانوزوم‌).

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Postpone به فارسی

ترجمه Postpone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانستن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در درجه‌ دوم‌ گذاشتن‌.

Postpone به چه معناست و Postpone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Postpone

دانستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دانستن‌, ترجمه دانستن‌, کلمات شبیه دانستن‌ , در درجه‌ دوم‌ گذاشتن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Prestidigitator به فارسی

ترجمه Prestidigitator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ تردست‌. می باشد

Prestidigitator به چه معناست و Prestidigitator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prestidigitator

ادم‌ تردست‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ تردست‌., ترجمه ادم‌ تردست‌., کلمات شبیه ادم‌ تردست‌.