ترجمه، معنی و ریشه کلمه Heavy به فارسی

ترجمه Heavy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنگين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گران‌ , در فارسی : وزين‌ , به فارسی : زياد , سایر ترجمه ها : سخت‌ متلاط‌م‌ , كند , دل‌

Heavy به چه معناست و Heavy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heavy

سنگين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سنگين‌, ترجمه سنگين‌, کلمات شبیه سنگين‌ , گران‌ به لاتین , وزين‌ به لاتین , زياد خارجی , سخت‌ در زبان , متلاط‌م‌انگلیسی , كند , دل‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rakehell به فارسی

ترجمه Rakehell در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yllehekar) هرزه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پست‌ , در فارسی : فاجره‌ , به فارسی : فاحشه‌ , سایر ترجمه ها : بدكار اهل‌

Rakehell به چه معناست و Rakehell یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rakehell

(yllehekar) هرزه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (yllehekar) هرزه‌, ترجمه (yllehekar) هرزه‌, کلمات شبیه (yllehekar) هرزه‌ , پست‌ به لاتین , فاجره‌ به لاتین , فاحشه‌ خارجی , بدكار در زبان , اهل‌انگلیسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Initial به فارسی

ترجمه Initial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در اغاز قرار دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نخستين‌ حروف‌ نام‌ و نام‌ خانوادگي‌

Initial به چه معناست و Initial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Initial

در اغاز قرار دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی در اغاز قرار دادن‌, ترجمه در اغاز قرار دادن‌, کلمات شبیه در اغاز قرار دادن‌ , نخستين‌ حروف‌ نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Print Drum به فارسی

ترجمه Print Drum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌بله‌ چاپ‌. می باشد

Print Drum به چه معناست و Print Drum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Print Drum

ط‌بله‌ چاپ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌بله‌ چاپ‌., ترجمه ط‌بله‌ چاپ‌., کلمات شبیه ط‌بله‌ چاپ‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hautbois به فارسی

ترجمه Hautbois در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yobtuah) سرنا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كرنا , در فارسی : (م‌.م‌.) درخت‌ جنگلي‌.

Hautbois به چه معناست و Hautbois یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hautbois

(yobtuah) سرنا به خارجی , ریشه انگلیسی (yobtuah) سرنا, ترجمه (yobtuah) سرنا, کلمات شبیه (yobtuah) سرنا , كرنا به لاتین , (م‌.م‌.) درخت‌ جنگلي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hebetate به فارسی

ترجمه Hebetate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كند كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كودن‌ كردن‌.

Hebetate به چه معناست و Hebetate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hebetate

كند كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كند كردن‌, ترجمه كند كردن‌, کلمات شبیه كند كردن‌ , كودن‌ كردن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Video Amplifier به فارسی

ترجمه Video Amplifier در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تقويت‌ كننده‌ تصويري‌. می باشد

Video Amplifier به چه معناست و Video Amplifier یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Video Amplifier

تقويت‌ كننده‌ تصويري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تقويت‌ كننده‌ تصويري‌., ترجمه تقويت‌ كننده‌ تصويري‌., کلمات شبیه تقويت‌ كننده‌ تصويري‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Obscurantism به فارسی

ترجمه Obscurantism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معرفت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كهنه‌ پرستي‌ , در فارسی : سبك‌ نگارش‌ مبهم‌.

Obscurantism به چه معناست و Obscurantism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Obscurantism

معرفت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی معرفت‌, ترجمه معرفت‌, کلمات شبیه معرفت‌ , كهنه‌ پرستي‌ به لاتین , سبك‌ نگارش‌ مبهم‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vicinage به فارسی

ترجمه Vicinage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همسايگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اهل‌ محل‌.

Vicinage به چه معناست و Vicinage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vicinage

همسايگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی همسايگي‌, ترجمه همسايگي‌, کلمات شبیه همسايگي‌ , اهل‌ محل‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fulminate به فارسی

ترجمه Fulminate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (م‌.ك‌.) رعد وبرق‌ زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غريدن‌ , در فارسی : منفجر شدن‌ , به فارسی : محترق‌ شدن‌

Fulminate به چه معناست و Fulminate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fulminate

(م‌.ك‌.) رعد وبرق‌ زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (م‌.ك‌.) رعد وبرق‌ زدن‌, ترجمه (م‌.ك‌.) رعد وبرق‌ زدن‌, کلمات شبیه (م‌.ك‌.) رعد وبرق‌ زدن‌ , غريدن‌ به لاتین , منفجر شدن‌ به لاتین , محترق‌ شدن‌ خارجی