ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rehearse به فارسی

ترجمه Rehearse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تمرين‌ كردن‌ , در فارسی : تكرار كردن‌.

Rehearse به چه معناست و Rehearse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rehearse

گفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گفتن‌, ترجمه گفتن‌, کلمات شبیه گفتن‌ , تمرين‌ كردن‌ به لاتین , تكرار كردن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Teetotalism به فارسی

ترجمه Teetotalism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيروي‌ از اصل‌ منع‌ استعمال‌ مسكرات‌. می باشد

Teetotalism به چه معناست و Teetotalism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Teetotalism

پيروي‌ از اصل‌ منع‌ استعمال‌ مسكرات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پيروي‌ از اصل‌ منع‌ استعمال‌ مسكرات‌., ترجمه پيروي‌ از اصل‌ منع‌ استعمال‌ مسكرات‌., کلمات شبیه پيروي‌ از اصل‌ منع‌ استعمال‌ مسكرات‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Immanent به فارسی

ترجمه Immanent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرتاسرجهان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درهمه‌جاحاضر.

Immanent به چه معناست و Immanent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Immanent

سرتاسرجهان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سرتاسرجهان‌, ترجمه سرتاسرجهان‌, کلمات شبیه سرتاسرجهان‌ , درهمه‌جاحاضر. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pomeranian به فارسی

ترجمه Pomeranian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اهل‌ استان‌ ‘ژپومرانيا’ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (ج‌.ش‌.) سگ‌ پشمالوي‌ سياه‌

Pomeranian به چه معناست و Pomeranian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pomeranian

اهل‌ استان‌ ‘ژپومرانيا’ به خارجی , ریشه انگلیسی اهل‌ استان‌ ‘ژپومرانيا’, ترجمه اهل‌ استان‌ ‘ژپومرانيا’, کلمات شبیه اهل‌ استان‌ ‘ژپومرانيا’ , (ج‌.ش‌.) سگ‌ پشمالوي‌ سياه‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Reverend به فارسی

ترجمه Reverend در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جناب‌ كشيش‌. می باشد

Reverend به چه معناست و Reverend یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reverend

جناب‌ كشيش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جناب‌ كشيش‌., ترجمه جناب‌ كشيش‌., کلمات شبیه جناب‌ كشيش‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Self Sow به فارسی

ترجمه Self Sow در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بط‌ور ط‌بيعي‌ افشانده‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بخودي‌ خود افشانده‌ شدن‌

Self Sow به چه معناست و Self Sow یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Sow

بط‌ور ط‌بيعي‌ افشانده‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بط‌ور ط‌بيعي‌ افشانده‌ شدن‌, ترجمه بط‌ور ط‌بيعي‌ افشانده‌ شدن‌, کلمات شبیه بط‌ور ط‌بيعي‌ افشانده‌ شدن‌ , بخودي‌ خود افشانده‌ شدن‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mirage به فارسی

ترجمه Mirage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سراب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كوراب‌ , در فارسی : نقش‌ بر اب‌ , به فارسی : امر خيالي‌ , سایر ترجمه ها : وهم‌.

Mirage به چه معناست و Mirage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mirage

سراب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سراب‌, ترجمه سراب‌, کلمات شبیه سراب‌ , كوراب‌ به لاتین , نقش‌ بر اب‌ به لاتین , امر خيالي‌ خارجی , وهم‌. در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Passion به فارسی

ترجمه Passion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشتياق‌ وعلاقه‌ شديد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احساسات‌ تند وشديد , در فارسی : تعصب‌ شديد

Passion به چه معناست و Passion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Passion

اشتياق‌ وعلاقه‌ شديد به خارجی , ریشه انگلیسی اشتياق‌ وعلاقه‌ شديد, ترجمه اشتياق‌ وعلاقه‌ شديد, کلمات شبیه اشتياق‌ وعلاقه‌ شديد , احساسات‌ تند وشديد به لاتین , تعصب‌ شديد به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Study به فارسی

ترجمه Study در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتاق‌ مط‌العه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحصيل‌ كردن‌ , در فارسی : مط‌العه‌ كردن‌ , به فارسی : درس‌ خواندن‌

Study به چه معناست و Study یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Study

اتاق‌ مط‌العه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اتاق‌ مط‌العه‌, ترجمه اتاق‌ مط‌العه‌, کلمات شبیه اتاق‌ مط‌العه‌ , تحصيل‌ كردن‌ به لاتین , مط‌العه‌ كردن‌ به لاتین , درس‌ خواندن‌ خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hedonism به فارسی

ترجمه Hedonism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فلسفه‌ خوشي‌ پرستي‌ وتمتع‌ از لذايذ دنياي‌ زودگذر. می باشد

Hedonism به چه معناست و Hedonism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hedonism

فلسفه‌ خوشي‌ پرستي‌ وتمتع‌ از لذايذ دنياي‌ زودگذر. به خارجی , ریشه انگلیسی فلسفه‌ خوشي‌ پرستي‌ وتمتع‌ از لذايذ دنياي‌ زودگذر., ترجمه فلسفه‌ خوشي‌ پرستي‌ وتمتع‌ از لذايذ دنياي‌ زودگذر., کلمات شبیه فلسفه‌ خوشي‌ پرستي‌ وتمتع‌ از لذايذ دنياي‌ زودگذر.