ترجمه، معنی و ریشه کلمه Grade به فارسی

ترجمه Grade در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنگ‌ معدني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درجه‌ موادمعدني‌ , در فارسی : درجه‌بندي‌ كردن‌

Grade به چه معناست و Grade یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grade

سنگ‌ معدني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سنگ‌ معدني‌, ترجمه سنگ‌ معدني‌, کلمات شبیه سنگ‌ معدني‌ , درجه‌ موادمعدني‌ به لاتین , درجه‌بندي‌ كردن‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Precinct به فارسی

ترجمه Precinct در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرز , در فارسی : محوط‌ه‌ , به فارسی : بخش‌ , سایر ترجمه ها : حوزه‌ حدود.

Precinct به چه معناست و Precinct یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Precinct

حد به خارجی , ریشه انگلیسی حد, ترجمه حد, کلمات شبیه حد , مرز به لاتین , محوط‌ه‌ به لاتین , بخش‌ خارجی , حوزه‌ در زبان , حدود.انگلیسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rush به فارسی

ترجمه Rush در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مردم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جوي‌ , در فارسی : جويبار , به فارسی : هجوم‌ بردن‌ , سایر ترجمه ها : برسر چيزي‌ پريدن‌

Rush به چه معناست و Rush یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rush

مردم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مردم‌, ترجمه مردم‌, کلمات شبیه مردم‌ , جوي‌ به لاتین , جويبار به لاتین , هجوم‌ بردن‌ خارجی , برسر چيزي‌ پريدن‌ در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Milch به فارسی

ترجمه Milch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيرده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوشا , در فارسی : دوشيدن‌ , به فارسی : شير دوشيدن‌.

Milch به چه معناست و Milch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Milch

شيرده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شيرده‌, ترجمه شيرده‌, کلمات شبیه شيرده‌ , دوشا به لاتین , دوشيدن‌ به لاتین , شير دوشيدن‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Joist به فارسی

ترجمه Joist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تير اهن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تير اهن‌ گذاري‌ , در فارسی : نصب‌ تير.

Joist به چه معناست و Joist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Joist

تير اهن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تير اهن‌, ترجمه تير اهن‌, کلمات شبیه تير اهن‌ , تير اهن‌ گذاري‌ به لاتین , نصب‌ تير. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Millwright به فارسی

ترجمه Millwright در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسياب‌ ساز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ماشين‌ ساز.

Millwright به چه معناست و Millwright یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Millwright

اسياب‌ ساز به خارجی , ریشه انگلیسی اسياب‌ ساز, ترجمه اسياب‌ ساز, کلمات شبیه اسياب‌ ساز , ماشين‌ ساز. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Goldstone به فارسی

ترجمه Goldstone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شده‌. می باشد

Goldstone به چه معناست و Goldstone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Goldstone

شده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شده‌., ترجمه شده‌., کلمات شبیه شده‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Multiplier به فارسی

ترجمه Multiplier در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای افزاينده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وسيله‌ افزايش‌ , در فارسی : ماشين‌ حساب‌ (مخصوص‌ ضرب‌)

Multiplier به چه معناست و Multiplier یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multiplier

افزاينده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی افزاينده‌, ترجمه افزاينده‌, کلمات شبیه افزاينده‌ , وسيله‌ افزايش‌ به لاتین , ماشين‌ حساب‌ (مخصوص‌ ضرب‌) به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hawaiian به فارسی

ترجمه Hawaiian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اهل‌ هاوايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مربوط‌ به‌ هاوايي‌.

Hawaiian به چه معناست و Hawaiian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hawaiian

اهل‌ هاوايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اهل‌ هاوايي‌, ترجمه اهل‌ هاوايي‌, کلمات شبیه اهل‌ هاوايي‌ , مربوط‌ به‌ هاوايي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Inextenso به فارسی

ترجمه Inextenso در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاملا بلند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بط‌ول‌ كافي‌ , در فارسی : داراي‌ درازاي‌ مناسب‌.

Inextenso به چه معناست و Inextenso یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inextenso

كاملا بلند به خارجی , ریشه انگلیسی كاملا بلند, ترجمه كاملا بلند, کلمات شبیه كاملا بلند , بط‌ول‌ كافي‌ به لاتین , داراي‌ درازاي‌ مناسب‌. به لاتین