ترجمه، معنی و ریشه کلمه Shot Putter به فارسی

ترجمه Shot Putter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شركت‌ كننده‌ در پرتاب‌ وزنه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وزنه‌پران‌.

Shot Putter به چه معناست و Shot Putter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shot Putter

شركت‌ كننده‌ در پرتاب‌ وزنه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شركت‌ كننده‌ در پرتاب‌ وزنه‌, ترجمه شركت‌ كننده‌ در پرتاب‌ وزنه‌, کلمات شبیه شركت‌ كننده‌ در پرتاب‌ وزنه‌ , وزنه‌پران‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gill به فارسی

ترجمه Gill در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دخترجوان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ابجو , در فارسی : تميزكردن‌ ماهي‌ , به فارسی : روده‌ (ماهي‌ را) در

Gill به چه معناست و Gill یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gill

دخترجوان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دخترجوان‌, ترجمه دخترجوان‌, کلمات شبیه دخترجوان‌ , ابجو به لاتین , تميزكردن‌ ماهي‌ به لاتین , روده‌ (ماهي‌ را) در خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gulden به فارسی

ترجمه Gulden در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سكه‌ ط‌لا (در المان‌ و هلند). می باشد

Gulden به چه معناست و Gulden یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gulden

سكه‌ ط‌لا (در المان‌ و هلند). به خارجی , ریشه انگلیسی سكه‌ ط‌لا (در المان‌ و هلند)., ترجمه سكه‌ ط‌لا (در المان‌ و هلند)., کلمات شبیه سكه‌ ط‌لا (در المان‌ و هلند).

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lifemanship به فارسی

ترجمه Lifemanship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متشخص‌ وبرجسته‌ شدن‌ يا تظ‌اهر به‌ تشخص‌ كردن‌ بوسيله‌ می باشد

Lifemanship به چه معناست و Lifemanship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lifemanship

متشخص‌ وبرجسته‌ شدن‌ يا تظ‌اهر به‌ تشخص‌ كردن‌ بوسيله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متشخص‌ وبرجسته‌ شدن‌ يا تظ‌اهر به‌ تشخص‌ كردن‌ بوسيله‌, ترجمه متشخص‌ وبرجسته‌ شدن‌ يا تظ‌اهر به‌ تشخص‌ كردن‌ بوسيله‌, کلمات شبیه متشخص‌ وبرجسته‌ شدن‌ يا تظ‌اهر به‌ تشخص‌ كردن‌ بوسيله‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Propagator به فارسی

ترجمه Propagator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گسترشگر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تكثير كننده‌ , در فارسی : انتشار دهنده‌.

Propagator به چه معناست و Propagator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Propagator

گسترشگر به خارجی , ریشه انگلیسی گسترشگر, ترجمه گسترشگر, کلمات شبیه گسترشگر , تكثير كننده‌ به لاتین , انتشار دهنده‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Transitivity به فارسی

ترجمه Transitivity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زودگذري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انتقال‌ پذيري‌ , در فارسی : حالت‌ متعدي‌.

Transitivity به چه معناست و Transitivity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Transitivity

زودگذري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زودگذري‌, ترجمه زودگذري‌, کلمات شبیه زودگذري‌ , انتقال‌ پذيري‌ به لاتین , حالت‌ متعدي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hortative به فارسی

ترجمه Hortative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اندرز اميز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نصيحت‌ اميز , در فارسی : ترغيبي‌ , به فارسی : تشويقي‌.

Hortative به چه معناست و Hortative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hortative

اندرز اميز به خارجی , ریشه انگلیسی اندرز اميز, ترجمه اندرز اميز, کلمات شبیه اندرز اميز , نصيحت‌ اميز به لاتین , ترغيبي‌ به لاتین , تشويقي‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Homoecious به فارسی

ترجمه Homoecious در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) داراي‌ يك‌ ميزبان‌ درتمام‌ دوره‌ زندگاني‌. می باشد

Homoecious به چه معناست و Homoecious یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Homoecious

(ج‌.ش‌.) داراي‌ يك‌ ميزبان‌ درتمام‌ دوره‌ زندگاني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) داراي‌ يك‌ ميزبان‌ درتمام‌ دوره‌ زندگاني‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) داراي‌ يك‌ ميزبان‌ درتمام‌ دوره‌ زندگاني‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) داراي‌ يك‌ ميزبان‌ درتمام‌ دوره‌ زندگاني‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nog به فارسی

ترجمه Nog در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مخلوط‌ شده‌ باشد(gongge). می باشد

Nog به چه معناست و Nog یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nog

مخلوط‌ شده‌ باشد(gongge). به خارجی , ریشه انگلیسی مخلوط‌ شده‌ باشد(gongge)., ترجمه مخلوط‌ شده‌ باشد(gongge)., کلمات شبیه مخلوط‌ شده‌ باشد(gongge).

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Inchmeal به فارسی

ترجمه Inchmeal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خرد خرد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رفته‌ رفته‌ , در فارسی : بتدريج‌ , به فارسی : كم‌ كم‌.

Inchmeal به چه معناست و Inchmeal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inchmeal

خرد خرد به خارجی , ریشه انگلیسی خرد خرد, ترجمه خرد خرد, کلمات شبیه خرد خرد , رفته‌ رفته‌ به لاتین , بتدريج‌ به لاتین , كم‌ كم‌. خارجی