ترجمه، معنی و ریشه کلمه Biting به فارسی

ترجمه Biting در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گزنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زننده‌ , در فارسی : تند , به فارسی : تيز , سایر ترجمه ها : (مج.) ط‌عنه‌ اميز.

Biting به چه معناست و Biting یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Biting

گزنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گزنده‌, ترجمه گزنده‌, کلمات شبیه گزنده‌ , زننده‌ به لاتین , تند به لاتین , تيز خارجی , (مج.) ط‌عنه‌ اميز. در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ruffianism به فارسی

ترجمه Ruffianism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الواتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چاقو كشي‌ , در فارسی : وحشيگري‌.

Ruffianism به چه معناست و Ruffianism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ruffianism

الواتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی الواتي‌, ترجمه الواتي‌, کلمات شبیه الواتي‌ , چاقو كشي‌ به لاتین , وحشيگري‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Trombone به فارسی

ترجمه Trombone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مو.) ترومبون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شيپور داراي‌ قسمت‌ مياني‌ متحرك‌.

Trombone به چه معناست و Trombone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trombone

(مو.) ترومبون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (مو.) ترومبون‌, ترجمه (مو.) ترومبون‌, کلمات شبیه (مو.) ترومبون‌ , شيپور داراي‌ قسمت‌ مياني‌ متحرك‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Afterdate به فارسی

ترجمه Afterdate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تاريخ‌ چيزيرا موخر گذاردن‌. می باشد

Afterdate به چه معناست و Afterdate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Afterdate

تاريخ‌ چيزيرا موخر گذاردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تاريخ‌ چيزيرا موخر گذاردن‌., ترجمه تاريخ‌ چيزيرا موخر گذاردن‌., کلمات شبیه تاريخ‌ چيزيرا موخر گذاردن‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Chopper به فارسی

ترجمه Chopper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساط‌ور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تبر , در فارسی : هلي‌ كوپتر.

Chopper به چه معناست و Chopper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Chopper

ساط‌ور به خارجی , ریشه انگلیسی ساط‌ور, ترجمه ساط‌ور, کلمات شبیه ساط‌ور , تبر به لاتین , هلي‌ كوپتر. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه April Fool به فارسی

ترجمه April Fool در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كسي‌ كه‌ در روز اول‌ اوريل‌ الت‌ تفريح‌ مي‌ شود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شوخي‌ها

April Fool به چه معناست و April Fool یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به April Fool

كسي‌ كه‌ در روز اول‌ اوريل‌ الت‌ تفريح‌ مي‌ شود به خارجی , ریشه انگلیسی كسي‌ كه‌ در روز اول‌ اوريل‌ الت‌ تفريح‌ مي‌ شود, ترجمه كسي‌ كه‌ در روز اول‌ اوريل‌ الت‌ تفريح‌ مي‌ شود, کلمات شبیه كسي‌ كه‌ در روز اول‌ اوريل‌ الت‌ تفريح‌ مي‌ شود , شوخي‌ها به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Darkling به فارسی

ترجمه Darkling در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در تاريكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در تيرگي‌ , در فارسی : [ در شعر ] تاريك‌.

Darkling به چه معناست و Darkling یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Darkling

در تاريكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی در تاريكي‌, ترجمه در تاريكي‌, کلمات شبیه در تاريكي‌ , در تيرگي‌ به لاتین , [ در شعر ] تاريك‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fillister به فارسی

ترجمه Fillister در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاو پنجره‌. می باشد

Fillister به چه معناست و Fillister یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fillister

كاو پنجره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كاو پنجره‌., ترجمه كاو پنجره‌., کلمات شبیه كاو پنجره‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Evangelism به فارسی

ترجمه Evangelism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تبليغ‌ مسيحيت‌. می باشد

Evangelism به چه معناست و Evangelism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Evangelism

تبليغ‌ مسيحيت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تبليغ‌ مسيحيت‌., ترجمه تبليغ‌ مسيحيت‌., کلمات شبیه تبليغ‌ مسيحيت‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Applejack به فارسی

ترجمه Applejack در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كنياك‌ سيب‌. می باشد

Applejack به چه معناست و Applejack یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Applejack

كنياك‌ سيب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كنياك‌ سيب‌., ترجمه كنياك‌ سيب‌., کلمات شبیه كنياك‌ سيب‌.