ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stop Bath به فارسی

ترجمه Stop Bath در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وفيلم‌ بكار ميرود. می باشد

Stop Bath به چه معناست و Stop Bath یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stop Bath

وفيلم‌ بكار ميرود. به خارجی , ریشه انگلیسی وفيلم‌ بكار ميرود., ترجمه وفيلم‌ بكار ميرود., کلمات شبیه وفيلم‌ بكار ميرود.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Former به فارسی

ترجمه Former در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جلو. می باشد

Former به چه معناست و Former یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Former

جلو. به خارجی , ریشه انگلیسی جلو., ترجمه جلو., کلمات شبیه جلو.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Isotopy به فارسی

ترجمه Isotopy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ تساوي‌ در اعداد اتمي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برابري‌ عددي‌ اتمي‌.

Isotopy به چه معناست و Isotopy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isotopy

داراي‌ تساوي‌ در اعداد اتمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ تساوي‌ در اعداد اتمي‌, ترجمه داراي‌ تساوي‌ در اعداد اتمي‌, کلمات شبیه داراي‌ تساوي‌ در اعداد اتمي‌ , برابري‌ عددي‌ اتمي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Panic به فارسی

ترجمه Panic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در بيم‌ و هراس‌ انداختن‌.

Panic به چه معناست و Panic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Panic

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , در بيم‌ و هراس‌ انداختن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ore به فارسی

ترجمه Ore در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنگ‌ معدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سنگ‌ داراي‌ فلز.

Ore به چه معناست و Ore یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ore

سنگ‌ معدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سنگ‌ معدن‌, ترجمه سنگ‌ معدن‌, کلمات شبیه سنگ‌ معدن‌ , سنگ‌ داراي‌ فلز. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pray به فارسی

ترجمه Pray در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دعا كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نماز خواندن‌ , در فارسی : بدرگاه‌ خدا استغاثه‌ كردن‌

Pray به چه معناست و Pray یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pray

دعا كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دعا كردن‌, ترجمه دعا كردن‌, کلمات شبیه دعا كردن‌ , نماز خواندن‌ به لاتین , بدرگاه‌ خدا استغاثه‌ كردن‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Schooling به فارسی

ترجمه Schooling در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (wollefloohcs) تدريس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تعليم‌ , در فارسی : تحصيل‌ , به فارسی : كسب‌ دانش‌.

Schooling به چه معناست و Schooling یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Schooling

(wollefloohcs) تدريس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (wollefloohcs) تدريس‌, ترجمه (wollefloohcs) تدريس‌, کلمات شبیه (wollefloohcs) تدريس‌ , تعليم‌ به لاتین , تحصيل‌ به لاتین , كسب‌ دانش‌. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Milo به فارسی

ترجمه Milo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eziam olim) (گ‌.ش‌.) ذرت‌ خوشه‌اي‌. می باشد

Milo به چه معناست و Milo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Milo

(eziam olim) (گ‌.ش‌.) ذرت‌ خوشه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (eziam olim) (گ‌.ش‌.) ذرت‌ خوشه‌اي‌., ترجمه (eziam olim) (گ‌.ش‌.) ذرت‌ خوشه‌اي‌., کلمات شبیه (eziam olim) (گ‌.ش‌.) ذرت‌ خوشه‌اي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Torah به فارسی

ترجمه Torah در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تورات‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شريعت‌ موسي‌.

Torah به چه معناست و Torah یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Torah

تورات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تورات‌, ترجمه تورات‌, کلمات شبیه تورات‌ , شريعت‌ موسي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Reflection به فارسی

ترجمه Reflection در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازتاب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انعكس‌ , در فارسی : تامل‌.

Reflection به چه معناست و Reflection یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reflection

بازتاب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازتاب‌, ترجمه بازتاب‌, کلمات شبیه بازتاب‌ , انعكس‌ به لاتین , تامل‌. به لاتین