ترجمه، معنی و ریشه کلمه Visitator به فارسی

ترجمه Visitator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مهمان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بازرس‌ , در فارسی : سياح‌ , به فارسی : توريست‌ , سایر ترجمه ها : گشتگر.

Visitator به چه معناست و Visitator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Visitator

مهمان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مهمان‌, ترجمه مهمان‌, کلمات شبیه مهمان‌ , بازرس‌ به لاتین , سياح‌ به لاتین , توريست‌ خارجی , گشتگر. در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Predigest به فارسی

ترجمه Predigest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای براي‌ استفاده‌ اماده‌ كردن‌. می باشد

Predigest به چه معناست و Predigest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Predigest

براي‌ استفاده‌ اماده‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی براي‌ استفاده‌ اماده‌ كردن‌., ترجمه براي‌ استفاده‌ اماده‌ كردن‌., کلمات شبیه براي‌ استفاده‌ اماده‌ كردن‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه W به فارسی

ترجمه W در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيست‌ و سومين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هرچيزي‌ بشكل‌ حرف‌ w

W به چه معناست و W یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به W

بيست‌ و سومين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيست‌ و سومين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌, ترجمه بيست‌ و سومين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌, کلمات شبیه بيست‌ و سومين‌ حرف‌ الفباي‌ انگليسي‌ , هرچيزي‌ بشكل‌ حرف‌ w به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Overwear به فارسی

ترجمه Overwear در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (دراثرزياد پوشيدن‌) پاره‌ و مندرس‌ كردن‌. می باشد

Overwear به چه معناست و Overwear یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overwear

(دراثرزياد پوشيدن‌) پاره‌ و مندرس‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (دراثرزياد پوشيدن‌) پاره‌ و مندرس‌ كردن‌., ترجمه (دراثرزياد پوشيدن‌) پاره‌ و مندرس‌ كردن‌., کلمات شبیه (دراثرزياد پوشيدن‌) پاره‌ و مندرس‌ كردن‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Louse به فارسی

ترجمه Louse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شپش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شپشه‌ , در فارسی : شته‌ , به فارسی : هر نوع‌ شپشه‌ يا افت‌ گياهي‌ وغيره‌

Louse به چه معناست و Louse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Louse

شپش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شپش‌, ترجمه شپش‌, کلمات شبیه شپش‌ , شپشه‌ به لاتین , شته‌ به لاتین , هر نوع‌ شپشه‌ يا افت‌ گياهي‌ وغيره‌ خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Manrope به فارسی

ترجمه Manrope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميرود. می باشد

Manrope به چه معناست و Manrope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Manrope

ميرود. به خارجی , ریشه انگلیسی ميرود., ترجمه ميرود., کلمات شبیه ميرود.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Prerogative به فارسی

ترجمه Prerogative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حق‌ ويژه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : امتياز مخصوص‌ , در فارسی : حق‌ ارثي‌ , به فارسی : امتياز.

Prerogative به چه معناست و Prerogative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prerogative

حق‌ ويژه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حق‌ ويژه‌, ترجمه حق‌ ويژه‌, کلمات شبیه حق‌ ويژه‌ , امتياز مخصوص‌ به لاتین , حق‌ ارثي‌ به لاتین , امتياز. خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quantize به فارسی

ترجمه Quantize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تدريجي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پله‌اي‌ كردن‌.

Quantize به چه معناست و Quantize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quantize

تدريجي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تدريجي‌ كردن‌, ترجمه تدريجي‌ كردن‌, کلمات شبیه تدريجي‌ كردن‌ , پله‌اي‌ كردن‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Spermatheca به فارسی

ترجمه Spermatheca در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lacehtamreps) (ج‌.ش‌.) كيسه‌ محل‌ تجمع‌ مني‌ در حشرات‌ می باشد

Spermatheca به چه معناست و Spermatheca یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spermatheca

(lacehtamreps) (ج‌.ش‌.) كيسه‌ محل‌ تجمع‌ مني‌ در حشرات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (lacehtamreps) (ج‌.ش‌.) كيسه‌ محل‌ تجمع‌ مني‌ در حشرات‌, ترجمه (lacehtamreps) (ج‌.ش‌.) كيسه‌ محل‌ تجمع‌ مني‌ در حشرات‌, کلمات شبیه (lacehtamreps) (ج‌.ش‌.) كيسه‌ محل‌ تجمع‌ مني‌ در حشرات‌

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Samphire به فارسی

ترجمه Samphire در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) رازيانه‌ ابي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاكله‌.

Samphire به چه معناست و Samphire یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Samphire

(گ‌.ش‌.) رازيانه‌ ابي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) رازيانه‌ ابي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) رازيانه‌ ابي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) رازيانه‌ ابي‌ , كاكله‌. به لاتین