ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fool’s Errand به فارسی

ترجمه Fool’s Errand در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرستادن‌ دنبال‌ نخود سياه‌. می باشد

Fool’s Errand به چه معناست و Fool’s Errand یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fool’s Errand

فرستادن‌ دنبال‌ نخود سياه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فرستادن‌ دنبال‌ نخود سياه‌., ترجمه فرستادن‌ دنبال‌ نخود سياه‌., کلمات شبیه فرستادن‌ دنبال‌ نخود سياه‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Twirler به فارسی

ترجمه Twirler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيچ‌ دهنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چرخاننده‌.

Twirler به چه معناست و Twirler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Twirler

پيچ‌ دهنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيچ‌ دهنده‌, ترجمه پيچ‌ دهنده‌, کلمات شبیه پيچ‌ دهنده‌ , چرخاننده‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stencilize به فارسی

ترجمه Stencilize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تبديل‌ به‌ استنسيل‌ كردن‌. می باشد

Stencilize به چه معناست و Stencilize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stencilize

تبديل‌ به‌ استنسيل‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تبديل‌ به‌ استنسيل‌ كردن‌., ترجمه تبديل‌ به‌ استنسيل‌ كردن‌., کلمات شبیه تبديل‌ به‌ استنسيل‌ كردن‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Matthew به فارسی

ترجمه Matthew در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نويسنده‌ انجيل‌ متي‌ , در فارسی : اسم‌ مذكر.

Matthew به چه معناست و Matthew یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Matthew

متي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متي‌, ترجمه متي‌, کلمات شبیه متي‌ , نويسنده‌ انجيل‌ متي‌ به لاتین , اسم‌ مذكر. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Honor به فارسی

ترجمه Honor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ruonoh) احترام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عزت‌ , در فارسی : افتخار , به فارسی : شرف‌ , سایر ترجمه ها : شرافت‌ ابرو

Honor به چه معناست و Honor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Honor

(ruonoh) احترام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ruonoh) احترام‌, ترجمه (ruonoh) احترام‌, کلمات شبیه (ruonoh) احترام‌ , عزت‌ به لاتین , افتخار به لاتین , شرف‌ خارجی , شرافت‌ در زبان , ابروانگلیسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Passkey به فارسی

ترجمه Passkey در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كليدي‌ كه‌ چند قفل‌ را باز كند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مفتاح‌ , در فارسی : كليد خصوصي‌.

Passkey به چه معناست و Passkey یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Passkey

كليدي‌ كه‌ چند قفل‌ را باز كند به خارجی , ریشه انگلیسی كليدي‌ كه‌ چند قفل‌ را باز كند, ترجمه كليدي‌ كه‌ چند قفل‌ را باز كند, کلمات شبیه كليدي‌ كه‌ چند قفل‌ را باز كند , مفتاح‌ به لاتین , كليد خصوصي‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Grandparent به فارسی

ترجمه Grandparent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پدر بزرگ‌ يا مادر بزرگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جد يا جده‌.

Grandparent به چه معناست و Grandparent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grandparent

پدر بزرگ‌ يا مادر بزرگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پدر بزرگ‌ يا مادر بزرگ‌, ترجمه پدر بزرگ‌ يا مادر بزرگ‌, کلمات شبیه پدر بزرگ‌ يا مادر بزرگ‌ , جد يا جده‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Foundry به فارسی

ترجمه Foundry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريخته‌ گري‌. می باشد

Foundry به چه معناست و Foundry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foundry

ريخته‌ گري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ريخته‌ گري‌., ترجمه ريخته‌ گري‌., کلمات شبیه ريخته‌ گري‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mitre به فارسی

ترجمه Mitre در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (retim) تاج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاج‌ اسقف‌.

Mitre به چه معناست و Mitre یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mitre

(retim) تاج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (retim) تاج‌, ترجمه (retim) تاج‌, کلمات شبیه (retim) تاج‌ , تاج‌ اسقف‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Libeccio به فارسی

ترجمه Libeccio در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (oihccebil) باد جنوب‌ غربي‌. می باشد

Libeccio به چه معناست و Libeccio یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Libeccio

(oihccebil) باد جنوب‌ غربي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (oihccebil) باد جنوب‌ غربي‌., ترجمه (oihccebil) باد جنوب‌ غربي‌., کلمات شبیه (oihccebil) باد جنوب‌ غربي‌.