ترجمه، معنی و ریشه کلمه Machination به فارسی

ترجمه Machination در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دسيسه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تدبير , در فارسی : ط‌رح‌.

Machination به چه معناست و Machination یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Machination

دسيسه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دسيسه‌, ترجمه دسيسه‌, کلمات شبیه دسيسه‌ , تدبير به لاتین , ط‌رح‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه List به فارسی

ترجمه List در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نبرد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تمايل‌ , در فارسی : كجي‌ , به فارسی : ميل‌ , سایر ترجمه ها : در فهرست‌ وارد كردن‌ فهرست‌

List به چه معناست و List یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به List

نبرد به خارجی , ریشه انگلیسی نبرد, ترجمه نبرد, کلمات شبیه نبرد , تمايل‌ به لاتین , كجي‌ به لاتین , ميل‌ خارجی , در فهرست‌ وارد كردن‌ در زبان , فهرست‌انگلیسی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Slobber به فارسی

ترجمه Slobber در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بزاق‌ زدن‌ به‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دهان‌ را اب‌ انداختن‌ , در فارسی : داراي‌ احساسات‌

Slobber به چه معناست و Slobber یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slobber

بزاق‌ زدن‌ به‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بزاق‌ زدن‌ به‌, ترجمه بزاق‌ زدن‌ به‌, کلمات شبیه بزاق‌ زدن‌ به‌ , دهان‌ را اب‌ انداختن‌ به لاتین , داراي‌ احساسات‌ به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rectification به فارسی

ترجمه Rectification در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راستگري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تصحيح‌ , در فارسی : جبران‌.

Rectification به چه معناست و Rectification یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rectification

راستگري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی راستگري‌, ترجمه راستگري‌, کلمات شبیه راستگري‌ , تصحيح‌ به لاتین , جبران‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Vituperatory به فارسی

ترجمه Vituperatory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرزنش‌ اميز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توبيخ‌ اميز.

Vituperatory به چه معناست و Vituperatory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vituperatory

سرزنش‌ اميز به خارجی , ریشه انگلیسی سرزنش‌ اميز, ترجمه سرزنش‌ اميز, کلمات شبیه سرزنش‌ اميز , توبيخ‌ اميز. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Insect به فارسی

ترجمه Insect در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حشره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كرم‌ خوراك‌ (مثل‌ كرم‌ پنير و غيره‌) , در فارسی : كرم‌ ريز

Insect به چه معناست و Insect یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insect

حشره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حشره‌, ترجمه حشره‌, کلمات شبیه حشره‌ , كرم‌ خوراك‌ (مثل‌ كرم‌ پنير و غيره‌) به لاتین , كرم‌ ريز به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Foundation به فارسی

ترجمه Foundation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بنياد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شالوده‌ , در فارسی : تاسيس‌.

Foundation به چه معناست و Foundation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Foundation

بنياد به خارجی , ریشه انگلیسی بنياد, ترجمه بنياد, کلمات شبیه بنياد , شالوده‌ به لاتین , تاسيس‌. به لاتین

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Prim به فارسی

ترجمه Prim در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برگ‌ نو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ياسم‌ , در فارسی : نوار ابيض‌ , به فارسی : رسمي‌ وخشك‌ , سایر ترجمه ها : خيلي‌ محتاط‌

Prim به چه معناست و Prim یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prim

برگ‌ نو به خارجی , ریشه انگلیسی برگ‌ نو, ترجمه برگ‌ نو, کلمات شبیه برگ‌ نو , ياسم‌ به لاتین , نوار ابيض‌ به لاتین , رسمي‌ وخشك‌ خارجی , خيلي‌ محتاط‌ در زبان

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Time Scale به فارسی

ترجمه Time Scale در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقياس‌ زماني‌. می باشد

Time Scale به چه معناست و Time Scale یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Time Scale

مقياس‌ زماني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مقياس‌ زماني‌., ترجمه مقياس‌ زماني‌., کلمات شبیه مقياس‌ زماني‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Isocline به فارسی

ترجمه Isocline در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای و غيره‌). می باشد

Isocline به چه معناست و Isocline یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isocline

و غيره‌). به خارجی , ریشه انگلیسی و غيره‌)., ترجمه و غيره‌)., کلمات شبیه و غيره‌).